Het ongelijk van Aalt Dijkhuizen

Voorzitter Aalt Dijkhuizen van de topsector Agri & Food predikt het evangelie van de ambitieuze productiviteitsverbetering in Nederland om daarmee de wereldvoedselvoorziening te dienen. Volgens biologisch boer Sjoerd de Hoop werkt deze bewering op wereldschaal averechts. Zijn stelling: Beter drie koeien met 3300 kilo melk in Afrika dan één koe met 10.000 kilo in Nederland.

Agrarisch natuurbeheer leidt niet tot meer weidevogels

Het collectieve agrarisch natuurbeheer in Friesland leidt niet tot een betere stand van de weidevogels. Dat meldt het Kollektivenberied Fryslan, een collectief van zeven agrarische natuurverenigingen en LTO Noord Friesland. “Het voortbestaan van de weidevogelpopulatie staat ondanks de inzet van ruim 800 boeren nog steeds onder druk”, concludeert KBF. In 2016 bleef de stand van de tureluur stabiel, het aantal grutto’s daalde licht en het aantal scholeksters en kieviten daalde fors.

De knoflookpad wordt sterk bedreigd door milieuverontreiniging met imidacloprid

De knoflookpad (Pelobates fuscus) is een plompe pad met opvallend uitpuilende ogen met verticale pupillen. Zijn leefgebied bestaat uit rivierduinen en kleinschalig agrarisch landschap met bos in de nabijheid. De knoflookpad is gebonden aan de stroomdalen van beken en rivieren in het oosten en zuidoosten van Nederland. De knoflookpad is op dit moment één van de meest bedreigde amfibieën in Nederland. Sinds 1990 zijn er in Nederland nog maar 38 leefgebieden van de knoflookpad bekend, daarvoor was hij bekend van meer dan 100 leefgebieden.

Eurocommissaris Hogan maakt biologische boeren verantwoordelijk voor vervuiling van de gangbare landbouw

Op 12 december sprak de EU raadsvergadering over de nieuwe biologische wetgeving. Na tweeënhalf jaar vergaderen blijken de tegenstellingen over het voorstel uit 2014 groter dan ooit. Grootste struikelblok is het voorstel over de afkeuringsgrens op residuen. Biologische producten waar aantoonbaar residuen opzitten, dienen te worden afgekeurd. 25 van de 28 landbouwministers, waaronder Staatssecretaris van Dam, leverden maandagmiddag ongezouten kritiek hierop. Zij willen geen afkeuringsgrens op residuen voor biologische producten.

Staatssecretaris van Dam vertrouwt voor weidevogel bescherming op oordeel Ctgb ten aanzien van imidacloprid

De vaste commissie voor Economische Zaken heeft op 9 november 2016 overleg gevoerd met de heer Van Dam, Staatssecretaris van Economische Zaken, over de initiatiefnota van het Tweede Kamerlid Grashoff (GL) over «Vogels de weide wereld in». Het Tweede Kamerlid Mevrouw Gesthuizen (SP) verklaarde: "Ik ben blij dat ik deze ochtend afgeleid word door een mooi onderwerp. Ik werd vanochtend wakker uit een nachtmerrie en toen bleek die nachtmerrie werkelijkheid te zijn geworden. De heer Grashoff heeft met zijn initiatiefnota «Vogels de weide wereld in» de goede toon te pakken.

Groningse vleermuizen zijn spoorloos verdwenen

De Vleermuiswerkgroep Groningen doet verwoede pogingen om een kolonie van ongeveer tweehonderd meervleermuizen terug te vinden.Nadat de afgelopen tijd naarstig is gezocht op tal van locaties in de buurt bij meren, grotere kanalen en diepen, wordt vrijdag opnieuw gekeken. Dit keer gebeurt dat bij het Reitdiep in de late avond als de diertjes gaan vliegen. Gezocht wordt naar de grote groep vrouwtjes die twintig jaar lang verbleef in een heel gewoon huis in Appingedam. Ze zaten in een spouwmuur en kwamen binnen door een holle ruimte bij de dakpannen.

Vleermuizen staan bloot aan een groot aantal bestrijdingsmidddelen

In ingekorven vleermuizen hebben onderzoekers een cocktail van 14 verschillende pesticiden gevonden, van insecten-, schimmel- tot onkruidmiddelen. Dat blijkt uit onderzoek van Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM). Het grootste deel komt waarschijnlijk uit houten balken waar ze in de zomer aan hangen op hun kraamverblijfplaats. Een ander deel betreft gewasbeschermings- en anti-vliegenmiddelen, die ze waarschijnlijk via het voedsel binnenkrijgen.

Overijsselse Statenfracties willen snel maatregelen om omwonenden lelieteelt beter te beschermen

Het Rijk moet snel maatregelen nemen om mensen te beschermen tegen de schadelijke effecten van de lelieteelt. Dat vinden de Partij van de Arbeid en GroenLinks in Overijssel. Beide partijen vragen de provincie om zich hier bij het Rijk voor in te zetten. Alleen de PVV stemde tegen het voorstel. In Overijssel worden vooral in het Vechtdal bij Hardenberg lelies geteeld. Op de akkers worden bestrijdingsmiddelen gebruikt, waarbij onduidelijkheid is over de gezondheidsrisico's voor omwonenden.

De Rode Lijst van de IUCN telt nu 85.604 soorten, waarvan bijna 30% met uitsterven wordt bedreigd

Er is een groeiende tendens om het klimaat voor te stellen als grootste bedreiging voor de biodiversiteit, terwijl dat niet zo is. Dat schrijven wetenschappers in het vakblad Nature. Tijdens hun onderzoek bestudeerden ze de beschikbare informatie over meer dan 8.000 diersoorten. Daaruit bleek dat de belangrijkste oorzaken voor het verlies aan biodiversiteit overexploitatie en landbouw zijn. Een duurzamer grondstoffen- en landbouwbeleid kan het tij volgens de onderzoekers keren.

De matkop verdwijnt als bosvogel

Matkoppen Parus montanus broeden in vochtige bossen. Ze nestelen in verrot en zacht hout. In het voorjaar en vroege zomer bestaat het voedsel vooral uit insecten, insectenlarven, spinnen en andere kleine diertjes. Volgens SOVON daalde het aantal broedparen in de periode 1990-2007 significant. Op de zuidelijke zandgronden kreeg de Matkop rond 1995 een forse klap: toen verdween in een keer 40% van het broedbestand. Sindsdien vertoont de Matkop in deze gebieden een gestage achteruitgang.