CBS: aantal weidevogels halveert in 15 jaar

De kievit Vanellus vanellus, grutto Limosa limosa, veldleeuwerik Alauda arvensis, de slobeend Anas clypeata en de gele kwikstaart Motacilla flava verliezen fors terrein in Nederland. Vooral in Noord- en Zuid-Holland loopt de stand hard achteruit, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in oktober 2005 bekend.

‘Met name de veenweidegebieden ten noorden van Amsterdam en in het Groene Hart lijken momenteel leeg te lopen’, weet Sovon Vogelonderzoek Nederland, dat met het CBS meerekende. In de twee provincies wisten de weidevogels aanvankelijk goed te overleven, maar sinds 2000 neemt hun aantal jaarlijks met 13 procent af. Dat betekent dat de stand hier in vijf jaar tijd halveert.

De Nederlandse weidevogelstand verslechtert versneld, aldus het CBS. Van 2000 tot en met 2004 daalde het aantal weidevogels landelijk met 4,5 procent per jaar. In de jaren daarvoor kromp dat aantal met 1,2 procent per jaar, blijkt uit de cijfers, die gebaseerd zijn op gegevens van het nationale weidevogelmeetnet.

Het ministerie van Landbouw is niet verbaasd over de meetresultaten. Volgens een woordvoerster van het departement is al langer bekend dat de stand ondanks beschermingsmaatregelen achteruit gaat.

Het zijn vooral de veldleeuwerik, de slobeend en de gele kwikstaart, die fors terrein verliezen. Hun aantallen verminderen jaarlijks met meer dan 8 procent. ‘Als het voor de grutto vijf voor twaalf is, dan is het voor de veldleeuwerik inmiddels een voor twaalf’, stelt Sovon, die de achteruitgang ‘dramatisch’ noemt. Het aantal veldleeuweriken daalde in Noord- en Zuid-Hollandse laagveengebieden in vijf jaar tijd zelfs met 23 procent.

Ook de groepen tureluurs en de kuifeenden, die net als de gele kwikstaart tussen 1990 en 2000 groeiden, krimpen de afgelopen jaren. Alle negen onderzochte weidevogelsoorten zitten ‘in de min’.

Nederland wil via natuurbeheer de weidevogelstand verbeteren. Boeren en Rijk hebben beheersovereenkomsten gesloten om het deze vogels meer naar de zin te maken in bepaalde gebieden. Alleen al in 2004 meldden de boeren 10.000 hectare landbouwgrond aan voor de weidevogels.

‘Duidelijk is dat beschermende maatregelen die de laatste jaren op veel plaatsen zijn genomen de daling van de weidevogelstand niet hebben kunnen stoppen’, stellen de CBS-onderzoekers. Of Nederland extra maatregelen ter bescherming van de weidevogels zal nemen, zal eind november blijken. Tijdens het ‘Grutto Gala’ zal minister Veerman van Landbouw volgens de woordvoerster bekend maken hoe hij ‘verder wil inspelen’ op de verslechterde weidevogelstand.

Bron: De Volkskrant, 31 oktober 2005
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article147821.ece/CBS_aantal_weidev…