Voordracht van Henk Tennekes over de achteruitgang van weidevogels in het Oudeland van Strijen

De vogels hebben afgelopen jaren flink terrein verloren in het Oudeland van Strijen, een Natura 2000-gebied. De weidevogelstand holt er achteruit. Bij een laatste telling in 2016 bleek het aantal weidevogels ten opzichte van 2004 en 2007 met ruim de helft te zijn afgenomen. Vooral de grutto Limosa limosa, tureluur Tringa totanus, veldleeuwerik Alauda arvensis, graspieper Anthus pratensis en in mindere mate de gele kwikstaart Motacilla flava hebben het moeilijk, zo blijkt uit onderzoek. De afname in het Oudeland van Strijen lijkt voor veel soorten bovendien sterker te zijn dan over het algemeen in Zuid-Holland het geval is. Dat is te lezen in een rapport van Royal HaskoningDHV, dat onderzoek deed naar de leefomstandigheden van de weidevogels en de benodigde maatregelen. Henk Tennekes geeft op vrijdag 18 mei 2018 een voordracht over dit thema in de Biologische Boerderij Landzicht in Strijen.

Locatie:
Biologisch boerderij Landzicht
Broekseweg 4
3291 la Strijen

Aanvang: 19.00 uur