De duinpieper is sinds 2003 uitgestorven in Nederland

Rond 1900 was de duinpieper Anthus campestris een schaarse, maar verspreid voorkomende broedvogel van stuifzanden, heidevelden met open plekken en open duin. Vermoedelijk ging het om enkele honderden broedparen. Rond 1975 waren nog 100-150 paar over, daarna slonk het bestand tot 70-110 begin jaren tachtig en 60-80 paar rond 1990. De afname van het aantal broedende duinpiepers is in de tweede helft van de jaren negentig in een versnelling gekomen. Aanvankelijk namen vooral de aantallen buiten de twee belangrijkste gebieden af, maar daarna zijn ook deze populaties op de Veluwe (het Kootwijkerzand en het Harskampse Zand) voor de bijl gegaan.

In 2003 werd nog slechts één territorium gevonden, in 2004 voor zo ver bekend geen enkele. Praktisch is de vogel sinds 2003 als broedvogel in Nederland uitgestorven. In Luxemburg was de soort midden tachtiger jaren al uitgestorven. In de Duitse deelstaat Sachsen liep de populatie binnen 10 jaar terug van 300-500 broedparen in 1993 - 1996 tot 200-400 broedparen in 2004 - 2007 (zie bijlage). De soort staat op de rode lijst van Duitsland als met uitsterven bedreigd. Ook elders in Europa was in de periode 1990-2000 achteruitgang van de broedpopulatie te zien (gegevens Birdlife International, zie bijlage).

De duinpieper eet voornamelijk insecten, maar soms ook zaden, en fourageert op de grond.

Bronnen:
http://www.aviflevoland.nl/html/Duinpieper.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duinpieper
http://www.boerenlandvogels.nl/content/de-duinpieper-en-draaihals-kunne…
http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&id=286&menuen…
http://www.sovon.nl/soorten.asp?euring=10050&lang=nl