Het gaat slecht met vogeldiversiteit in Nederland

Het gaat slecht met vogeldiversiteit in Nederland. De kemphaan Philomachus pugnax, velduil Asio flammeus, draaihals Jynx torquilla, kuifleeuwerik Galerida cristata en grauwe gors Miliaria calandra balanceren nog steeds op de rand van uitsterven. De grutto Limosa limosa en de veldleeuwerik Alauda arvensis zijn in de gevarenzone beland. Bijna de helft van de vogelsoorten die in 2004 op de 'rode lijst' zijn gezet van bedreigde dier- en plantensoorten, is verder in aantal gekrompen. Dat rapporteert de Vogelbalans 2008 van SOVON Vogelonderzoek Nederland, onderdeel van Vogelbescherming Nederland. Volgens het rapport is het noodzakelijk natuurgebieden te vergroten.

Vooral soorten die afhankelijk zijn van een specifieke omgeving, zoals heidevogels en duin- en kustvogels, hebben het moeilijk. Ook boerenlandvogels zijn gebaat bij uitbreiding en verbetering van reservaten, schrijven de onderzoekers.

In totaal komt bijna zestig procent van de bedreigde soorten alleen nog voor in natuurreservaten. De kemphaan, velduil, draaihals, kuifleeuwerik en grauwe gors balanceren nog steeds op de rand van uitsterven. Volgens SOVON wijst alles erop dat zij over een tijdje uit Nederland zullen zijn verdwenen.

Meer dan de helft van de vogels die op de rode lijst staan, komen voor op het boerenland. De afgelopen jaren is er weliswaar veel aandacht voor geweest, maar dat heeft weinig geholpen. Zowel het aantal vogels, als het aantal soorten daalt nog steeds. .

Met sommige bedreigde vogels op de rode lijst gaat het daarentegen wel goed. De slechtvalk, groene specht en kerkuil maken een goede kans om de volgende keer van de rode lijst te kunnen worden geschrapt. De slechtvalk en de kerkuil profiteren van de vele nestkasten die natuurliefhebbers ophangen. Het aantal kerkuilen is sinds 1990 verdrievoudigd.

Vogelbescherming Nederland heeft de overheid opgeroepen om natuurgebieden verder uit te breiden. Bescherming werkt, aldus de vereniging. ,,Soorten als de lepelaar, de zilverreiger en de purperreiger doen het goed dankzij het inrichten van natuurgebieden'', aldus Hans Peeters van Vogelbescherming Nederland.

Naast het uitbreiden van natuurgebieden, pleit de Vogelbescherming ook voor betere bescherming van weide- en akkervogels op het boerenland.

Bron: Nederlands Dagblad, 20 augustus 2008
http://www.nd.nl/artikelen/2008/augustus/20/meer-natuur-kan-vogelsoorte…