Albert Heijn en Jumbo pakken het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de teelt van groente en fruit aan

Albert Heijn en Jumbo gaan zich hard maken voor het terugdringen van bestrijdingsmiddelen bij de teelt van aardappelen, groente en fruit in Nederland. Ze hebben daarover afspraken gemaakt, Jumbo met Greenpeace en Albert Heijn met Natuur & Milieu, zo meldden de vier organisaties donderdag. Ook komt er meer biologisch geteelde groente en fruit in de schappen van Albert Heijn, zo luidt de afspraak tussen de supermarkt en Natuur & Milieu die donderdag bekend is gemaakt.

Ook in het Bredase natuurgebiedje Rooskensdonk hebben grutto's geen schijn van kans meer

Het Bredase natuurgebiedje Rooskensdonk (eigendom van Staatsbosbeheer) bestaat uit zo'n 60 hectare nat grasland en ligt ingeklemd tussen de rivier de Mark en de A16. Vogelaars van de West-Brabantse Vogelwerkgroep konden hun geluk niet op toen er vanaf 2003 steeds meer grutto's (Limosa limosa) werden gespot in Rooskensdonk. Het aantal broedparen groeide gestaag, tot zo'n veertig koppeltjes. Met de grutto's gaat het de laatste jaren echter de verkeerde kant op. In 2013 worden er nog dertig broedparen geteld. Vanaf dat moment gaat het echter snel bergafwaarts.

De huiszwaluw verdwijnt uit Woudsend

De Huiszwaluw (Delichon urbicum) staat op de Rode Lijst van 78 bedreigde Nederlandse broedvogelsoorten, in de categorie "gevoelig". Het aantal broedparen is sinds 1960 met meer dan 50% afgenomen. In Woudsend, een uniek gelegen dorp tussen het Heegermeer en het Slotermeer in de gemeente Súdwest-Fryslân, nam in 2015 ten opzichte van het jaar daarvoor het totale aantal bezette nesten met 11% af tot 96. In 2010 en 2011 waren er nog rond de 200. 2012 was een dramatisch slecht jaar voor de Huiszwaluw.

Het authentieke boerenland vol weidevogels, insecten en kruiden maakt plaats voor monotoon raaigras

Het Friese landschap verdwijnt. Of althans, het authentieke boerenland vol weidevogels, insecten en kruiden. Dat landschap maakt de afgelopen decennia langzaam plaats voor monotoon gras. De Engelse ‘bijenprofessor’ Dave Goulson, die onlangs een lezing gaf in Leeuwarden, spreekt van een groene woestijn, waaruit al het leven verdwenen is. Hij noemt het boerenland „silent”. Geen insecten, geen bloemen, steeds minder weidevogels. In Friesland woedt momenteel een felle discussie over de teloorgang van het weideland. De vraag die gesteld wordt: van wie is het landschap?

Sterke achteruitgang kustbroedvogels in Zeebrugge

Het INBO volgt al 30 jaar de broedvogelpopulaties op in de Europese Speciale Beschermingszone (SBZ-V) van Zeebrugge-Heist en de voorhaven van Zeebrugge. De vooropgestelde doelen wat betreft aantallen vogels en oppervlakte geschikt broedhabitat worden actueel niet gehaald: in 2015 was slechts 8 à 9 van de geplande 22 ha kwaliteitsvol habitat gerealiseerd. De populaties dwergstern en visdief telden in het begin van de eeuw nog mee op Europese schaal, maar van de 3052 paren visdief uit 2004 bleven in 2015 slechts 22 paren over. Grote stern en dwergstern kwamen dat jaar niet meer tot broeden.

De biologische landbouw groeit erg langzaam in Nederland

Het aantal biologische landbouwbedrijven is het eerste halfjaar met 35 gestegen ten opzichte van eind 2015. In totaal zijn nu 1.543 landbouwbedrijven biologisch gecertificeerd. Certificeringsorganisatie Skal geeft toe dat de groei bescheiden is, maar benadrukt dat wel 259 nieuwe landbouwbedrijven zich hebben gemeld voor omschakeling. De omschakelaars zullen er volgens Skal waarschijnlijk voor zorgen dat in 2017 en 2018 meer groei kan worden genoteerd.

De voortplanting van bomen wordt bedreigd door een gebrek aan bestuivers

Menselijk ingrijpen heeft een negatief effect op de bestuiving en zaad vermeerdering van bomen en andere bosplanten. Verantwoordelijk is vooral de sterke achteruitgang van bestuivende insecten, vogels en zoogdieren. Bestuiving en zaadverspreiding van struiken en bomen worden vrijwel uitsluitend verzorgd door dieren. Dit effect kan worden waargenomen in de bossen van zowel de tropen als ook de gematigde breedtegraden. Dit blijkt uit een vergelijking van 408 studies over de regeneratie van bosplanten in 34 landen over de hele wereld.

De verdwenen broedvogels van de Gorsselse Heide

Het gebied de “Gorsselse Heide” is ruim 110 hectare groot en wordt gekenmerkt door een centraal gelegen heideveld van zo’n 40 hectare, met daaromheen een brede zoom van oud (naald)bos, begrenst door openbare zandwegen. Het zal niemand verbazen dat de Wulp (Numenius arquata) vroeger een vaste broedvogel was op de Gorsselse Heide. Wulpen broedden toen nog veel in natte heidevelden en hoogvenen. Zowel in 1969 als in 1983 werden er nog drie broedparen geteld op de heide. Dat moet een flink gejodel geweest zijn in het vroege voorjaar!

De Adder wordt ernstig bedreigd op de Veluwe

De werkgroep Anura en lepidosauria vraagt aandacht voor de wegkwijnende Adder (Vipera berus) op de Veluwe. Deze staat onder druk in de regio waar ooit het bolwerk van de landelijke populaties lag. Verspreid komt de adder op de Noord,Midden, West en Oost Veluwe nog in schommelende dichtheden voor. Speciale inventarisaties de afgelopen decennia laten een flinke daling zien. Nog stabiele gebieden zijn de centraal gelegen populaties op de Kroondomeinen, nabij Radio Kootwijk en Kootwijkerzand/Stroe.

Gebruik imidacloprid zonder zuiveringsinstallatie verboden

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) wil gewasbeschermingsmiddelen met imidacloprid in de bedekte teelt tijdelijk verbieden. Het gebruik, aanschaffen of op voorraad hebben van imidacloprid is dan verboden, tenzij het bedrijf kan aantonen dat het een gecertificeerde zuiveringsinstallatie gebruikt. Dit voorlopige besluit van het Ctgb en de onderliggende rapporten zijn woensdag 6 juli 2016 door staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken aan de Tweede Kamer gestuurd.