Oorzaken van de achteruitgang van natuur en landschap in Noordoost Twente

N.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 informeerde de werkgroep Behoud Twents Landschap de Twentse bevolking over de stand van zaken van natuur en landschap in Noordoost Twente. Hieronder een aantal feiten en constateringen:

1. Hoogleraar Siepel: ‘Twentse bodemfauna zo dood als een pier’

De bodemfauna op het platteland in Twente is nagenoeg verdwenen. Dat zegt Henk Siepel, hoogleraar dierecologie aan de Radboud Universiteit. “Het ziet er groen uit, maar het is zo dood als een pier.”

2. Onze insecten sterven massaal.

Wetenschappers meten een reductie van 75% van alle insecten: de insecten zijn de basis van de voedselketen in de natuur. Het verdwijnen van de insecten zal grote gevolgen hebben voor het totale ecosysteem

3. De afgelopen decennia zijn het aantal houtwallen en bosjes in heel Twente dramatisch gedaald.

Kijk op topotijdreis.nl en vergelijk het landschap in 1945 – 1970 en 2017. Zie bijvoorbeeld: Breembroekshoek noordelijk van Tubbergen, Steenmaten Klein Agelo en Looweide bij Saasveld

4. De Casco-regeling, van de gemeenten uit Noordoost Twente, bepaalt dat 52% van het totale grondgebied onder het dynamische landschap (schaalvergroting) valt en 32% in beperkte mate.

Dat betekent dat de hierin aanwezige landschapselementen (niet zijnde casco houtwallen) “verplaatsbaar’ zijn. Dus eeuwenoude eiken worden vervangen door kleine boompjes van 1 m hoog. Het duurt vervolgens 4 generaties voordat deze boompjes weer monumentale eiken zijn. Door deze regeling zullen de komende jaren 1000-den eiken, beuken, essen e.d. verdwijnen in ons Twentse landschap en worden vervangen door sprietjes. Kijk wat er gebeurd is in Fleringen ten westen van de stoplichten. Een totaal on-Twents landschap is daar gecreëerd.

5. De kapverordening uit 2015 van de gemeenten Tubbergen en Dinkelland heeft als hoofddoel, deregulering en kostenbesparing, waarbij handhaving geen prioriteit heeft.

Wij als natuurorganisaties en vrijwilligers zijn regelmatig in het veld aanwezig en constateren veel illegale kap/verdwijningen en sluipende vernielingen van landschapselementen. De gemeenten zien vooralsnog geen reden om de kapverordening aan te passen. Dus de achteruitgang van het Twentse Landschap gaat gewoon door.

6. Toxicoloog Henk Tennekes bevestigt dat het gebruik van het landbouwbestrijdingsmiddel neonicotinoïden een sluipmoordenaar is voor de insectenstand.

Henk Tennekes voorspelt al sinds 2009 dat de insecten zullen uitsterven door neonicotinoïden. Deze bestrijdingsmiddelen moeten volgens ons NU worden verboden.

7. Ecologisch bermbeheer in Tubbergen en Dinkelland van alle sloten en bermen van gemeenten, waterschappen en provincie kan ecologisch van zeer groot belang zijn bij het behoud van biodiversiteit en herstel insectenstand:

Tot op heden hebben de gemeenten Tubbergen en Dinkelland hiervoor geen fundamentele en grootschalige plannen ontwikkeld.

8. Recreatie en toerisme zijn voor zowel Tubbergen als Dinkelland speerpunt van beleid.

De slogan van Tubbergen luidt: ‘Wandelgemeente bij uitstek’ en van Dinkelland: ‘Daar beleef je Twente’. Toeristen komen naar Twente voor de oude Twentse cultuur maar vooral voor de beleving van het Twentse Coulisselandschap met haar glooiende landschap, met koeien in de wei, oude Twentse erven, kronkelende beken, fraaie houtwallen, bloeiende bermen etc. Kortom om cultuur en natuur optimaal te ervaren. Toerisme is een grote inkomsten bron voor veel bewoners van beide gemeenten en levert ook veel werkgelegenheid op. In een aangetast coulisselandschap valt Twente niet te beleven.

9. Waterbedrijven slaan alarm: Meststoffen verontreinigen het grondwater.

Zuivering wordt steeds duurder en complexer. De Nederlandse waterbedrijven zijn bezorgd en pleiten voor maatregelen. ‘Tientallen grondwaterwinpunten in Oost- en Zuid-Nederland zijn vervuild met meststoffen. Van dat grondwater zuiver drinkwater maken wordt steeds moeilijker en duurder’.

10. Weidevogels zijn bijna verdwenen in het Twentse landschap.

Vogelwerkgroep uit Weerselo ‘De Grutto’ schrijft in het rapport van 2016: ‘Niet alleen de broedresultaten van het afgelopen jaar waren slecht, maar ook het alsmaar dalende aantal broedparen van kievit, grutto, wulp, tureluur en scholekster is zorgwekkend.’
Vogelbescherming Nederland: De patrijs staat op de Rode Lijst. ‘Het toepassen van insecticiden en het verdwijnen van akkeronkruiden, overhoekjes en ruige bermen betekent, naast het verlies van dekking en nestgelegenheid, vooral een gebrek aan dierlijk voedsel voor de jongen. Met name in natte voorjaren sterven talloze jongen aan voedselgebrek.’

Bron:
WERKGROEP BEHOUD TWENTS LANDSCHAP
http://bomenachterhoek.blogspot.com/2018/