In 2018 was imidacloprid in de glastuinbouw nog steeds een probleemstof

Het Hoogheemraadschap (HH) Delfland heeft een meetnet om de waterkwaliteit van het glastuinbouwgebied te monitoren: er zijn 23 meetlocaties in het meetnet voor de glastuinbouw, namelijk op 3 referentielocaties buiten het glastuin-bouwgebied, 5 boezemlocaties en 15 locaties in glastuinbouwgebied. Op deze locaties zijn elke maand bestrijdingsmiddelen gemeten.

De polders waar in 2018 gemiddeld de meeste (aantal) bestrijdingsmiddelen zijn aangetroffen, zijn: Vlotwatering (gemeente Westland), Oude Campspolder (gemeente Westland en Midden-Delfland), Hoefpolder (gemeente Westland) en de Oranjepolder (gemeente Westland). Per meting werden op de locatie Vlotwatering 15 stoffen aangetroffen en in de andere drie polders 14 stoffen.

In het hele meetnet glastuinbouwgebied zijn 12 verschillende bestrijdingsmiddelen gemeten die de norm hebben overschreden. De stoffen die op de meeste locaties de norm overschrijden zijn imidacloprid (toegelaten onder restricties), pirimicarb (toegelaten) en carbendazim (niet toegelaten). De grootste overschrijdingen zijn afkomstig van de stoffen abamectine (toegelaten), deltamethrin (toegelaten) en esfenvaleraat (toegelaten).

Bron: HH Delfland