Reptielen worden bedreigd door bestrijdingsmiddelen

De blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen kan voor heel wat diersoorten een negatief effect hebben. Een nieuwe studie peilt als één van de eerste studies in zijn soort naar het risico op blootstelling voor Europese reptielen. 102 soorten werden gescreend. Vooral hagedissen blijken erg gevoelig voor pesticiden. In Europa staat 18 procent van de reptielen op de rode lijst van de World Conservation Union geregistreerd als ‘bedreigd’. Wereldwijd zijn ongeveer 10.000 reptielen bekend. Daarvan komen er een honderdvijftigtal ook in Europa voor, waaronder slangen, hagedissen en schildpadden.

Galmende 'koekoek' is steeds minder vaak te horen

Iedereen kent de roep van de koekoek (Cuculus canorus), maar slechts weinig mensen hebben de ‘vogel die zijn eigen jongen niet grootbrengt’ ooit in het echt gezien. Het aantal koekoeken neemt al decennialang af. De koekoek is tegenwoordig een schaarse broedvogel met naar schatting tussen de 6.000 en 8.000 vrouwtjes. Er zijn slechts enkele gebieden waar het aantal koekoeken stabiel is gebleven, of zelfs sinds de eeuwwisseling is toegenomen. De koekoek is nagenoeg uitsluitend een insecteneter. Hij eet voornamelijk rupsen, waaronder behaarde die door andere vogels niet worden opgegeten.

LTO is tegen een verbod op imidacloprid voor bedekte teelten

LTO Nederland en LTO Glaskracht Nederland onderschrijven het grote belang van het verlagen van emissies van imidacloprid naar het oppervlaktewater. De organisaties kunnen zich dan ook vinden in het besluit van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) waarin staat dat het gebruik van imidacloprid houdende middelen in kassen alleen is toegestaan indien het restwater wordt gezuiverd voor tenminste 99,5%. Mede op verzoek vanuit LTO is aansluiting gezocht bij de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw.

Jan Koppert wees de weg naar agro-ecologische transitie in de landbouw

Door het toenemende belang van voedselveiligheid en duurzame landbouw neemt ook in de buitenteelt het gebruik van biologische gewasbescherming toe. Dat stelt het Nederlandse familiebedrijf Koppert Biological Systems, dat dit jaar zijn vijftigjarig bestaan viert. Grondlegger Jan Koppert begon in 1967 met één beestje, de roofmijt, voor de bestrijding van een plaag in de komkommerteelt.

Alarmerende achteruitgang van boerenlandvlinders in Drenthe

Zaterdag 17 december presenteerde de Vlinderwerkgroep Drenthe in café/restaurant De Klipper in Zwiggelte de nieuwe verspreidingsatlas. Het is het werk van bijna 1.900 vrijwilligers, die op pad gingen om vlinders in kaart te brengen. Het gaat slecht met de typische vlinders van het Drentse boerenland. Tien van de twaalf boerenlandvlinders zijn achteruitgegaan. Vooral in het agrarisch gebied is de teruggang van vlinders alarmerend groot. Het aantal soorten is hier lager en neemt drie keer sneller af dan in de natuurgebieden.

In agrarische opleidingen is de aandacht voor biologische landbouw bedroevend slecht

Terwijl de afzet van biologische producten explosieve groeicijfers laat zien en het aantal biologische bedrijven groeit, is er in het groene onderwijs nog altijd weinig aandacht voor de sector. Dat moet anders, zegt Bionext, de ketenorganisatie van de biologische landbouw, na een verkenning op basis van gesprekken met docenten uit het onderwijs en ondernemers uit de sector. “In veel opleidingen blijkt de ruimte voor biologisch nog heel beperkt. Er wordt weinig aandacht aan besteed, of de informatie is niet onbevooroordeeld.

Onder de nieuwe Wet Natuurbescherming verliezen 30 van 40 soorten orchideeën hun wettelijke bescherming

In de afgelopen 40 jaar zijn vrijwel alle orchideeënsoorten in Nederland achteruitgegaan en op de Rode Lijst met bedreigde soorten terechtgekomen. De kwetsbaarheid van orchideeën kan verklaard worden door de hoge eisen die zij stellen aan hun groeiplaats. Vanwege hun kwetsbaarheid zijn veel soorten orchideeën al sinds lange tijd wettelijke beschermd. Onder de huidige Flora en Faunawet genieten ruim 40 soorten wettelijke bescherming.

Het ongelijk van Aalt Dijkhuizen

Voorzitter Aalt Dijkhuizen van de topsector Agri & Food predikt het evangelie van de ambitieuze productiviteitsverbetering in Nederland om daarmee de wereldvoedselvoorziening te dienen. Volgens biologisch boer Sjoerd de Hoop werkt deze bewering op wereldschaal averechts. Zijn stelling: Beter drie koeien met 3300 kilo melk in Afrika dan één koe met 10.000 kilo in Nederland.

Agrarisch natuurbeheer leidt niet tot meer weidevogels

Het collectieve agrarisch natuurbeheer in Friesland leidt niet tot een betere stand van de weidevogels. Dat meldt het Kollektivenberied Fryslan, een collectief van zeven agrarische natuurverenigingen en LTO Noord Friesland. “Het voortbestaan van de weidevogelpopulatie staat ondanks de inzet van ruim 800 boeren nog steeds onder druk”, concludeert KBF. In 2016 bleef de stand van de tureluur stabiel, het aantal grutto’s daalde licht en het aantal scholeksters en kieviten daalde fors.

De knoflookpad wordt sterk bedreigd door milieuverontreiniging met imidacloprid

De knoflookpad (Pelobates fuscus) is een plompe pad met opvallend uitpuilende ogen met verticale pupillen. Zijn leefgebied bestaat uit rivierduinen en kleinschalig agrarisch landschap met bos in de nabijheid. De knoflookpad is gebonden aan de stroomdalen van beken en rivieren in het oosten en zuidoosten van Nederland. De knoflookpad is op dit moment één van de meest bedreigde amfibieën in Nederland. Sinds 1990 zijn er in Nederland nog maar 38 leefgebieden van de knoflookpad bekend, daarvoor was hij bekend van meer dan 100 leefgebieden.