Weidevogels

Devon wildlife threatened by Extinction

At the recent Extinction Rebellion protest in Moretonhamstead as reported in the last edition of The Moorlander, one of the flyers the group were handing out brought attention to the worrying decline in Devon’s wildlife. A 90% decline in Greater Horseshoe bats (Rhinolophus ferrumequinum) has been seen, 97% of wildflower meadows have been lost since the 1930s, Nightingales (Luscinia megarhynchos) no longer breed in Devon; the last pair was recorded in 1993.

'Catastrophe' as France's bird population collapses due to pesticides

Bird populations across the French countryside have fallen by a third over the last decade and a half, researchers have said. Dozens of species have seen their numbers decline, in some cases by two-thirds, the scientists said in a pair of studies – one national in scope and the other covering a large agricultural region in central France. “The situation is catastrophic,” said Benoit Fontaine, a conservation biologist at France’s National Museum of Natural History and co-author of one of the studies.

Akker- en weidevogels lijken gedoemd te verdwijnen

Jaarlijks communiceert de Vlaamse Landmaatschappij over de inspanningen die landbouwers doen op vlak van agrarisch natuurbeheer. In functie van akkervogels voorzien ze bijvoorbeeld wintervoedsel en nestgelegenheid op hun percelen. Belangrijker nog dan de oppervlakte waarvoor beheerovereenkomsten afgesloten worden, is het resultaat dat daarmee geboekt wordt. Lokaal lijkt dat vruchten af te werpen, maar op Vlaams niveau blijven aan landbouw gebonden vogelsoorten als de veldleeuwerik en de grutto (Limosa limosa) verder afnemen.

Wiesenvögel können kaum geschützt werden in pestizidbelasteten Felder

In dieser Untersuchung wurde bei 24 Viehwirtschaften in der niederländischen Provinz Gelderland (15 konventionelle und 9 ökologischen Betriebe) die Belastung von Kraftfutter, Dünger und Boden mit 685 Pestiziden und antiparasitären Medikamenten untersucht. Insgesamt 116 Pestiziden wurden auf 16 konventionellen Betrieben gefunden und 71 auf 9 ökologischen Betrieben. Keine einzige Probe war frei von Pestiziden.

It is hardly possible to protect grassland birds on pesticide-contaminated soil

In this study the presence of 664 pesticides and 21 anti-parasitic drugs was investigated in concentrated feed, manure and soil on 24 Gelderland livestock farms (15 conventional and 9 organic). In the three substrates, 134 different fungicides, herbicides, insecticides and biocides were found in ecologically relevant concentrations. No sample was free of pesticides. A total of 116 different pesticides was found on 16 conventional farms and 71 on 9 organic farms.

Bescherming van weidevogels is nauwelijks mogelijk op land dat wordt blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen

In dit onderzoek werd op 24 Gelderse veehouderijbedrijven (15 gangbare en 9 biologische) de belasting van krachtvoer, mest en bodem met 685 verschillende bestrijdingsmiddelen en anti-parasitaire geneesmiddelen onderzocht. Op de 16 gangbare bedrijven werden in het totaal 116 bestrijdingsmiddelen gevonden en op 9 biologische 71. Geen enkel monster was vrij van bestrijdingsmiddelen. De concentraties in biologisch krachtvoer waren gemiddeld 3,7 maal lager dan in gangbaar krachtvoer. De gehalten in mest en in de bodem waren bij biologische bedrijven resp.

Viele insektenfressende Vögel sterben

Ob Bachstelze (Motacilla alba), Kiebitz (Vanellus vanellus) oder Rauchschwalbe (Hirundo rustica): Die Zahl der insektenfressenden Vögel ist in den vergangenen 25 Jahren europaweit deutlich zurückgegangen. Durchschnittlich um 13 Prozent sank die Zahl dieser Vögel einer im Fachjournal Conservation Biology veröffentlichten Studie zufolge. Bei den insektenfressenden Ackerland-Vögeln sei der Rückgang sehr viel stärker als bei den insektenfressenden Waldvögeln.

De Tapuit verdwijnt als broedvogel uit de Veluwe

De tapuit Oenanthe oenanthe heeft het in Nederland en de ons omringende landen moeilijk. Dit jaar is er zelfs geen enkel broedgeval op de Veluwe gevonden. Daarmee is deze vogel in Gelderland als broedvogel vermoedelijk uitgestorven. Tapuiten leven in duinen, open grasland, heide en stuifzand. Ze eten insecten en broeden in holen, meestal oude konijnenholen. In dertig jaar is het aantal broedparen in Nederland met 90% afgenomen: van ruim 2000 naar ongeveer 200.

Het aantal weidevogels in Zuid-Holland nam de afgelopen jaar 30 jaar met 80% af

De vogelbescherming luidde dit weekend de noodklok. Het gaat nog veel slechter met weidevogels dan gedacht. Zo nam het aantal in Zuid-Holland de afgelopen jaar dertig jaar met tachtig procent af. Nieuws dat in de Hoeksche Waard zeker niet als een verrassing komt. “Ik schrik er helaas niet van. Het is een bevestiging van wat we hier al langer zien.”Aan het woord is Dick van Houwelingen van de weidevogelwerkgroep van de Stichting Hoekschewaards Landschap.

Oorzaken van de achteruitgang van natuur en landschap in Noordoost Twente

N.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 informeerde de werkgroep Behoud Twents Landschap de Twentse bevolking over de stand van zaken van natuur en landschap in Noordoost Twente. Hieronder een aantal feiten en constateringen:

1. Hoogleraar Siepel: ‘Twentse bodemfauna zo dood als een pier’

De bodemfauna op het platteland in Twente is nagenoeg verdwenen. Dat zegt Henk Siepel, hoogleraar dierecologie aan de Radboud Universiteit. “Het ziet er groen uit, maar het is zo dood als een pier.”

2. Onze insecten sterven massaal.