De oorzaak van slechte schoolprestaties ligt mogelijk bij de bestrijdingsmiddelen

Nederlandse leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs scoren steeds slechter. De gemiddelde resultaten voor vakken als lezen, rekenen, natuurwetenschappen en bewegingsonderwijs zijn de afgelopen twintig jaar geleidelijk teruggelopen. Dat concludeert de Onderwijsinspectie in haar jaarlijkse rapport De Staat van het Onderwijs, dat vandaag verschijnt.

Bollenteelt in Drenthe neemt fors toe tot 1.900 hectare

Het areaal bloembollen was in 2017 vergeleken met 2000 met 18 procent gegroeid naar meer dan 26.000 hectare. Sinds 2000 is de bollenteelt in Drenthe ook flink gegroeid. Het areaal verviervoudigde bijna tot 1.900 hectare. Hiermee komt Drenthe, na Noord-Holland, Flevoland en Zuid-Holland, op de vierde plaats van provincies met het grootste areaal bloembollen. De plaats in Drenthe waar de meeste bollenteelt plaatsvindt is Midden-Drenthe met ruim 1.200 hectare. Westerveld staat met 323 hectare op de tweede plaats. Noord-Holland nam in 2017 het leeuwendeel van de bollenteelt voor haar rekening.

Gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen verontreinigen met meer dan 7000 hectare bollenteelt het landschap met imidacloprid

De oppervlakte landbouwgrond bestemd voor de bollenteelt blijft stijgen. Het areaal bloembollen was in 2017 vergeleken met 2000 met 18 procent gegroeid naar meer dan 26 duizend hectare. Vooral de tulpenbollenteelt is in deze periode toegenomen. Het aantal bloembollentelers is tegelijkertijd gedaald. Dat blijkt uit de definitieve cijfers van de CBS-landbouwtelling.

Het areaal tulpen is tussen 2000 en 2017 met 38 procent toegenomen, tot ruim 13 duizend hectare. De arealen lelies en hyacinten groeiden met respectievelijk 27 procent en 26 procent, minder hard dan het areaal tulpen.

Fluitende vogeltjes zijn binnenkort verleden tijd

De lente is begonnen, en dan hoor je buiten steeds meer vogeltjes fluiten en zingen. Maar dat is voor toekomstige generaties misschien iets wat ze nooit meer zullen horen. In West-Europese landbouwgebieden gaat het aantal typische vogels, zoals de leeuwerik en de vink, drastisch achteruit. Dat stellen wetenschappers van het Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) en het Muséum National d’Histoire Naturelle in Frankrijk.

Neonicotinoïden mogelijk alleen nog onder glas

Landbouwminister Carola Schouten gaat ervan uit dat de Europese Commissie het gebruik van neonicotinoïden gaat beperken tot alleen de toepassingen onder glas. De bewindsvrouw schrijft dit deze week in een brief aan de Tweede Kamer. De verwachting is dat de Europese Commissie binnenkort met een definitief voorstel komt om het gebruik van neonicotinoïden verder aan banden te leggen. Eind maart brengen de EU-lidstaten mogelijk het voorstel van de EC in stemming.

Het Ctgb wil het neonicotinoïde insecticide dinotefuran toelaten voor de bestrijding van kakkerlakken

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) besluit binnenkort over de toelating van onderstaande middelen op basis van een werkzame stof die niet eerder in Nederland is toegelaten. Voordat het college besluit tot toelating, liggen ontwerpbesluiten twee weken ter inzage. De terinzageleggingen worden 8 maart 2018 gemeld via www.overheid.nl; de inzagetermijn eindigt op 22 maart 2018. Een van de werkzame stoffen is het neonicotinoïde insecticide dinotefuran.

De ondergang van vlinders in Nederland is slechts een kwestie van tijd

Het aantal vlinders in Nederland is sinds 1992 afgenomen met bijna 40%. Kijkend naar de beschikbare gegevens tot 1950, zou de achteruitgang ook wel eens 75% kunnen zijn. Dankzij de honderden vrijwilligers die al jarenlang wekelijks de vlinders en libellen tellen op vaste routes weten we gedetailleerd hoe het met een belangrijke groep insecten gaat. Voor vlinders kunnen we zelfs al een betrouwbaar onderscheid maken tussen de achteruitgang in onder andere bos, stad en agrarisch gebied. En duidelijk is dat de afname veruit het grootst is in het agrarisch gebied.

De weidevogels van Overijssel en de IJsseldelta gaan de ondergang tegemoet

De informatie over de ontwikkelingen van de weidevogels is gebaseerd op het weidevogelmeetnet van de provincie Overijssel dat in 1994 is gestart. Uit het weidevogelmeetnet blijkt dat het eerst vooral de grutto en de veldleeuwerik waren die in aantallen afnamen. Sinds 2000 gaat het echter ook slechter met de scholekster, kievit en wulp (zie figuur). In verschillende delen van Salland en Twente zijn ze nu vrijwel verdwenen. Maar ook in sommige polders in West-Overijssel is sprake van een achteruitgang.

Bovengemiddelde wintersterfte (27,9%) onder bijen in België

In september 2016 startte het federaal voedselagentschap (FAVV) het project Healthy-Bee, met als doel een jaar lang de bijengezondheid in België te monitoren. In totaal werden 193 imkers met in totaal 865 bijenkolonies opgevolgd. Daaruit bleek dat de gemiddelde wintersterfte bij de opgevolgde bijenstanden 27,9 procent bedroeg. Dit percentage overstijgt de 10 procent wintersterfte die bij honingbijen als normaal en aanvaardbaar wordt beschouwd.