Voordracht van Henk Tennekes over de achteruitgang van weidevogels in het Oudeland van Strijen

De vogels hebben afgelopen jaren flink terrein verloren in het Oudeland van Strijen, een Natura 2000-gebied. De weidevogelstand holt er achteruit. Bij een laatste telling in 2016 bleek het aantal weidevogels ten opzichte van 2004 en 2007 met ruim de helft te zijn afgenomen. Vooral de grutto Limosa limosa, tureluur Tringa totanus, veldleeuwerik Alauda arvensis, graspieper Anthus pratensis en in mindere mate de gele kwikstaart Motacilla flava hebben het moeilijk, zo blijkt uit onderzoek.

Uitstervende insecten: kom in actie en koop biologisch !

De Europese Commissie stelt aan de lidstaten voor om drie neonicotinoïde producten (imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam) te verbieden. Daar had al duidelijkheid in moeten komen, maar dat is uitgesteld. Frustrerend, want er is niet zo veel tijd meer om het tij te keren. Bij een verbod duurt het minstens vijf jaar tot deze stoffen compleet zijn afgebroken en niet meer voorkomen in het milieu. En dus zal ook bij een verbod de insectensterfte nog een tijd lang toenemen. En dat terwijl we al driekwart van de insecten kwijt zijn.

Meer dan een kwart van de Europese sprinkhanen is met uitsterven bedreigd

Meer dan 25% van de Europese sprinkhanen wordt met uitsterven bedreigd. Dat blijkt uit de net gepubliceerde Rode Lijst van de IUCN. Enkele soorten zijn de afgelopen jaren niet meer teruggevonden. Mogelijk zijn deze al uitgestorven. De informatie werd in twee jaar samengebracht door 150 sprinkhanenspecialisten, waarvan drie uit Nederland. Uit Europa zijn 1.082 soorten sprinkhanen (Orthoptera) bekend, waarvan er ruim 700 niet buiten Europa voorkomen.

Groene glazenmaker ging in een jaar tijd met 90 procent achteruit in de Krimpenerwaard

Afgelopen zomer bleek uit tellingen in de Krimpenerwaard een zeer sterke achteruitgang van de groene glazenmaker (Aeshna viridis): maar liefst 90 procent vergeleken met 2016. Deze zeldzame en beschermde libel is gebonden aan sloten met krabbenscheer. Om nog onbekende reden werd deze plant in 2017 vroeg bruin in de Krimpenerwaard.

Extreme normoverschrijdingen van fipronil konden niet worden aangetoond

Het fenylpyrazool-insecticide fipronil wordt in de Nederlandse landbouw gebruikt voor het coaten van kool, uien en prei, maar werd ook illegaal gebruikt als behandeling tegen de rode mijt in pluimvee. Schaaldieren en waterinsecten zijn zeer gevoelig voor fipronil en de stabiele afbraakproducten. De milieukwaliteitsnorm (MTR) voor fipronil in Nederlands oppervlaktewater is 0,07 ng / L.

Met de vlinders en boerenlandvogels verdwijnt ook de koekoek uit ons land

In heel West-Europa zijn we in enkele tientallen jaren misschien wel de helft van de koekoeken (Cuculus canorus) kwijtgeraakt. Een van de oorzaken is de afname van dag- en nachtvlinders. Koekoeken leven van de rupsen van deze vlinders. In Groot-Brittannië is er een duidelijke relatie gevonden tussen de afname van de koekoek en een sterke afname van rupsen. Het is heel waarschijnlijk dat ook in Nederland het aanbod van voedsel is afgenomen. Dit zal vooral invloed hebben op de periode net na uitvliegen wanneer de jonge koekoek zelf voedsel moet verzamelen en overschakelt op rupsen.

Meer dan 30 bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater is heel gewoon in Vlaanderen

Een beperkt aantal gewasbeschermingsmiddelen zorgt voor heel wat overschrijdingen van de milieukwaliteitsnormen in oppervlaktewater. De milieukwaliteitsnormen voor pesticiden in Vlaams oppervlaktewater zijn vastgelegd in VLAREM: een maximale norm (MAC-MKN) als toetssteen voor mogelijke acute effecten op waterorganismen (zoals sterfte) en een jaargemiddelde norm (JG-MKN) om mogelijke chronische effecten (zoals een verminderde voortplanting) te toetsen.

De meeste weidevogellegsels in West-Overijssel worden door vossen opgegeten

Het aantal nesten van weidevogels dat succesvol uitkomt is 'alarmerend laag' in delen van West-Overijssel. Dat blijkt uit een uitgebreid predatieonderzoek dat in opdracht van Agrarisch Natuur Collectief Noordwest-Overijssel in 2016 en 2017 is uitgevoerd in drie Overijsselse gebieden. Dooronder ook het Staphorsterveld tussen Hasselt en Zwartsluis. Afhankelijk van het gebied en de weidevogelsoort wordt 44 tot 67 procent van de legsels opgegeten.

De baardvleermuizen overwinteren niet meer in Westerbork

De aardappelkelder van voormalig Kamp Westerbork was tot voor kort de belangrijkste winterverblijfplaats voor baardvleermuizen in (Noord-)Nederland. Sinds 2012 loopt het aantal overwinterende vleermuizen echter sterk terug. Waar in 2012 zo’n duizend individuen werden geteld, waren er dat deze winter nog maar 81. De Baardvleermuis is een vleermuissoort van kleinschalig landschap en bossen. Zij jaagt in en langs bossen, in rivier- en beekdalen en ook wel boven weilanden. De soort komt verspreid in vrijwel geheel Nederland voor, maar niet in grote aantallen.